Nieuws

 
 
25 november 2018

Het gemeenteleven versterken naar binnen en naar buiten

Een hoopvolle bijeenkomst vanuit een positieve visie op onze toekomstig samen 'gemeente zijn'.  Dat was het gevoel bij een Vertoeving op zondag 25 november  in Krommenie. Hierin werd een uitwerking van het eerdere 'ambitiedocument' gepresenteerd over de voortgaande samenwerking tussen onze gemeentes.


Douwe van der Sluis zette de drie speerpunten uiteen: 
Cluster 1: Versterking en vernieuwing van de kern van ons gemeenteleven:  onze diensten en de onderlinge ondersteuning
Cluster 2: Verdieping en activiteiten voor de eigen kring waarbij anderen uitdrukkelijk ook welkom zijn
Cluster 3: Onze geloofsgemeenschap midden in de Zaanse samenleving: wat kunnen wij naar buiten toe betekenen? 

De drie clusters werden achtereenvolgens toegelicht door Kok Klever, Jaap Brüsewitz en Hanneke van der Sluis.  De volledige tekst van de voorstellen vindt u hieronder. 
Belangrijk is dat hier op drie zondagen na afloop van de diensten over wordt doorgesproken, te weten op 27 januari, 10 en 24 februari. 
Daarna worden de resultaten en ideeën verder uitgewerkt tot een profiel van onze gezamenlijke geloofsgemeenschap.
Dit profiel is de basis om in de zomer van 2019 twee (of drie) professionele krachten aan te trekken die voor een periode van vijf jaar hiermee aan het werk gaan. 
De aanwezigen waren blij dat er schot in de inhoudelijke samenwerking komt. Hieronder vindt u de volledige tekst van het document. 

Voorstel werkwijze volgende fase, na het ambitiedocument
voor de periode november 2018 – februari 2019

 

Sinds juni 2019 na de aanvaarding van het ambitiedocument, heeft het beleidsteam zich gebogen over het verdere proces. Onze opdracht is handen en voeten geven aan het ambitiedocument. Om daartoe te komen willen we met dit document voorstellen formuleren voor de fase die nu voor ons ligt.

 

Cluster 1 Versterking en vernieuwing van de kern van ons gemeenteleven

 

Daarvoor willen we in gesprek gaan over diaconie en onderlinge zorg en over liturgie en verkondiging. Dit zijn de twee polen, waarom heen ons gemeenteleven draait. Voor onze ambitie is het van groot belang dat we deze twee polen onderhouden en vernieuwen om daarmee een uitgangspunt te hebben en een basis voor een levende gemeente.

 

Twee vragen liggen dan op onze tafel:

  1. Hoe gaan we naar de toekomst toe de onderlinge zorg en ondersteuning organiseren. Wat gebeurt er al en waar sluiten we bij aan en wat kan nog nieuw worden opgezet. Daarbij komt ook de vraag aan de orde: Welke ondersteuning, professioneel of anderszins, hebben we nodig?

 

Mogelijke activiteiten en acties op het terrein van onderlinge zorg:

Inloopmiddagen, een andere wijkindeling, groothuisbezoek, regionaal met leden van de verschillende gemeenten

 

  1. Hoe kunnen we de zeggingskracht van en de betrokkenheid bij onze diensten bevorderen. Hoe bevrijden we ons van de te traditionele vormgeving. Hoe kun je met bijvoorbeeld beeld en geluid de boodschap versterken. Bloemschikken op liturgische wijze. Meer met stilte doen. Kan een liturg moet een grotere inhoudelijke rol spelen?

 

Mogelijke activiteiten:

Gespreksdiensten, diensten met meer interactie, gluren bij de buren, zangdiensten, diensten rond de bezieling van bijv. een kunstenaar ...

 

Op zondag 27 januari 2019 zal er na de dienst een brainstorm zijn over de vragen en plannen, die we in het kader van deze cluster willen bespreken.

 

 

Cluster 2 Ontplooiing van activiteiten, die niet alleen aantrekkelijk zijn voor de eigen kring, maar die ook aandacht van buitenaf trekken

 

Hiervoor gaat het ons om de interactie van binnen naar buiten. Onze insteek is het geheel van vormende en samenbindende activiteiten die voor de eigen gemeente worden georganiseerd, maar waarvan we hopen dat ze ook aantrekkelijk zijn voor een breder publiek. Met de programmering begeven we ons op het grensvlak van geloof en samenleving.

 

Vragen zijn:

  1. Hoe kijken we tegen het aanbod van de brede programma commissie aan, zie de najaarsfolder.  Wat missen we? Wat kan anders? Zouden we ook aansluiting moeten zoeken bij het aanbod van de andere kerken in de Zaanstreek?

 

Mogelijke activiteiten: voortzetting van onze leerhuizen, maar ook een cursus als : geloven voor dummies.

 

  1. Is het zinvol zijn om dit soort activiteiten te bundelen met die van de andere kerken in de Zaanstreek en daar contact over te zoeken.

 

Activiteiten: lokaal contacten leggen met raden van kerken en andere kerkelijke gemeenten om tot een gezamenlijk programmaboekje te komen, bijdragen leveren/ondersteuning geven aan het openbaar debat. 

 

Op zondag 10 februari 2019 zal er na de dienst een brainstorm zijn over de vragen en plannen, die we in het kader van deze cluster willen bespreken.

 

Cluster 3 De geloofsgemeenschap middenin en deel van de samenleving.

Onze betrokkenheid in deze cluster zou zich op een aantal manieren kunnen manifesteren: oecumenisch, interreligieus en sociaalmaatschappelijk. Zo willen we als Doopsgezinde gemeente een nieuwe plek creëren binnen de samenleving en buiten onze eigen vertrouwde omgeving.

Vragen:

  1. Willen we als gemeente naar verbinding en aansluiting zoeken bij reeds bestaande initiatieven en activiteiten zoals die reeds door andere kerken worden ontplooid.  Er zal contact worden gelegd met kerken om te kijken of nieuwe initiatieven in overleg en samenwerking met andere kerken kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld met de PKN (Bullekerk).

Activiteit: de opzet van een vorm van stadspastoraat, ontwikkelen van nieuwe vormen van zielzorg, zodat die mensen in onze omgeving, straat of buurt die door bijvoorbeeld vereenzaming uit beeld dreigen te raken, gehoord worden buiten het gangbare hulpverleningscircuit.

  1. Gaan we contacten leggen met andere religieuze groepen (synagoge, Islamitisch, Hindoeïstisch) om te kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen of gezamenlijke initiatieven kunnen opstarten en/of uitbreiden.

Activiteit: interreligieuze vieringen, het opzetten van een zincafé.

  1. Hoe en met welke instanties willen en moeten we contact zoeken om actief te worden en te zijn op sociaal-maatschappelijk terrein?  

Activiteit, contacten leggen met de gemeente Zaanstad, sociale wijkteams

Belangrijke noties bij dit laatste cluster:

Een en ander is niet bedoeld om evangeliserend, zieltjes winnend of anderszins wervend bezig te zijn voor de eigen club.

We hebben een prachtige Vermaningen, die we kunnen inzetten als plaats van bezinning, waar mensen zich kunnen terugtrekken tijdens het shoppen, bijvoorbeeld om een kaarsje te branden of een briefje achter te laten in de ‘angstmuur’. Dat betekent dus dat de ruimte daarvoor beschikbaar en geschikt moet zijn. Deze moet rust uitstralen en dus niet een soort opslagruimte worden.

Op zondag 24 februari 2019 zal er na de dienst een brainstorm zijn over de vragen en plannen, die we in het kader van deze cluster willen bespreken.

In de komende tijd wordt u uitgenodigd om schriftelijk uw bijdrage te geven voor de verdere besprekingen in de drie clusters, ook kunt u zich opgeven als meedenker in een van de clusters.
Graag bij onderstaande personen of email naar jaap.brusewitz@gmail.com

Het beleidsteam
Douwe en Hanneke van der Sluis, Ron Kuijpers, Kok Klever, Pieter Hartevelt en Jaap Brüsewitz

Krommenie, 25 november 2018


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl