> nieuws

Nieuws

 
3 maart 2019

'Eigen' en 'Open'

'Vergeet niet wie wij zelf als Doopsgezinden zijn',  was even de zorg bij het gesprek over onze inzet naar buiten toe bij de Vertoeving op 3 maart.  Aan de andere kant van het spectrum werd geopperd om onze gebouwen een hele dag open te zetten, met een tussen-de-middag dienst en mogelijk buiten koorzang met een groepje.  Ideeën te over dus, bij een geanimeerd gesprek waarbij vooral het gesprek met moslims de emoties beroerde.  Kun je in gesprek gaan met iemand die je geen hand wil geven? Kunnen we onze kerkruimte beschikbaar stellen aan andere geloofsgemeenschappen? Hoe zit het met taallessen in onze Vermaningen? 
Het ging deze dag dus over de 'daden' waarmee we ons geloof belijden.  Dit was ingeleid door de themadienst 'woord en daad gaan zij aan zij'. Met een mooie uitleg van Mirjam Ruig over de 'drama-driehoek' en de 'geluk-driehoek', waarmee we ons voordeel probeerden te doen. Als je samen woorden in daden omzet dan is dat niet alleen goed voor de anderen, maar werkt het ook door in je eigen inspiratie. 

Het beleidsteam gaat nu vanuit de drie Vertoevingen een beleidsplan schrijven dat dan opnieuw wordt voorgelegd.  Dat plan is tevens richtinggevend voor het profiel van ons samenwerkingsverband en de twee 'vrijgestelde' beroepskrachten die we hiervoor hopen aan te trekken.  Tot slot nog een overzicht van de suggesties uit de groepjes: 

1. Het optrekken met andere geloofsgemeenschappen:
een zincafé of praatcafé samen met andere kerken organiseren
onze programmafolder nog meer verspreiden bij andere kerken
Taizé diensten samen met anderen
Vervoer organiseren zodat we makkelijk samen ergens anders heen kunnen
Onze Vermaningen door andere kerkgenootschappen laten gebruiken
Samen kerststukjes maken met de PKN
Raad van Kerken: actief deelnemen,
of mogelijk een 'raad van geloofsgemeenschappen' oprichten
Tafel van hoop:  zingevingsactiviteiten voor niet kerkelijken
geen concurrentiegedachten ten opzichte van de andere kerken
oecumenisch jongerenpastoraat
maaltijden
zandtovenaar uitnodigen voor een kerstdienst  (live)

2.Multicultureel en interreligieus
Onze eigenheid bewaren
Aarzeling en Openheid in de dialoog
Begrip kweken voor andere culturen: dat heeft onze maatschappij nodig
Gezamenlijk gevangenispastoraat  en ziekenbezoek
Deelnemen aan iftarmaaltijden
Contacten tussen de culturen bevorderen
Taallessen in onze Vermaningen
Koffie inloop
Samen vrijwillig inzetten voor bv. zwerfvuil

3. Gebouwen
één dag per week doorlopend open zetten met een gebedsdienst en koffie/gesprek
middagpauzediensten: laagdrempelig met muziek
ook op koopavond
buiten zingen met een gemeenschappelijk kerkkoor bij een vuurkorf
onze ruimtes aanbieden aan maatschappelijke organisaties  (voor een 'sociaal' tarief)
kerkenpad voor basisscholen
Stichting ontmoetingsonderwijs

4. Met welke organisaties samenwerken?
Koren, muziekgroepjes een podium geven
Adventsavond/kerstavond weer in Zaandam
Sociaal wijkteam  in de Groene Tak
Netwerken en een bruggenbouwer zijn
gebruikmaken van elkaars sterke kanten (ook als gemeentes in onze samenwerking)
mensen en bezoeker hartelijk ontvangen
vredesorganisaties en activiteiten


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl