> nieuws

Nieuws

 
2 december 2019

Plannen genoeg voor het voorjaar!

Wat een plannen en ideeën voor 2020:  'volgens ons is dit echt te veel, jullie moeten prioriteiten kiezen'  was de enige bemerking.  De predikanten zegden toe om nog nadere prioriteiten uit het voorstel te kiezen. In een positieve sfeer werden reacties en ideeën uitgewisseld,  die we middels dit bericht graag met u delen.  Hieronder vindt u eerst een verslag van het eerste brainstormdeel van de avond, en daarna een overzicht van de voorgestelde activiteiten. 

De avond begon met het zingen van : “Tot hier heeft ons de tijd gebracht”. (nieuwe tekst van Eppie Dam op 'de winden Gods')
Daarna lazen we de tekst waarmee de doopsgezinden in de Zaanstreek zich momenteel op de website presenteren.
“Wij zijn een open en actieve christelijke gemeenschap. Ons karakter is ondogmatisch, dat wil zeggen dat de leden en vrienden hun geloof verwoorden, vieren en beleven op moderne, kritische wijze, op basis van eenigentijds verstaan van de Bijbel. Als een veelkleurig palet waarbij het leven en de woorden van Jezus centraal staan. Hierbij gaan daden boven woorden en is er aandacht voor spiritualiteit, vrede, geweldloosheid, gerechtigheid en duurzaamheid.”

Uit deze tekst hebben Kok en Jannie zeven thema’s gehaald waar iedereen opmerkingen bij kon zetten in een ‘stille wand discussie’ op een papier.

Hieronder de thema’s en de opmerkingen die erbij zijn geschreven met daarbij enkele opmerkingen die uit het gesprek naar voren kwamen.
Deze avond is weer een stap in het proces van samen nadenken over wie we zijn en waar we voor willen staan als doopsgezinden. We willen iedereen van harte uitnodigen om mee te denken en te praten!

1- Open gemeenschap

– ‘men’ is nu niet open, vele ‘kliekjes’ die o.a. na de dienst bij elkaar zitten, na de dienst bij elkaar aan  (koffie) tafel zitten
– nog weer meer onderling kennismaken en mengen
– heel graag! Hoe opener hoe beter…
– welkom aan geïnteresseerden en hun eigen tempo laten ondervinden
– voorstel open deur diensten met anderen
– ‘vriendendienst’, kerkproeverij
– in gesprek gaan met andere kerken, instellingen
– open voor ieder die zichzelf ook openstelt
– preek van de leer een goede zaak!
– treitervlogger en Nadib Amhali uitnodigen. Ook moslims dus uitnodigen.
– welkom bij binnenkomst. Er wordt door diverse mensen geeneens goedemorgen gezegd.1- Open gemeenschap
Belangrijk: welkom heten bij de deur. Verder is het de verantwoordelijkheid van ons allemaa
Uit het nagesprek: 
Verder is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal om opmerkzaam te zijn en ‘vreemden’ te begroeten. Maar vreemden kunnen zich ook overvallen voelen wanneer te veel mensen zich over hen ontfermen.
Ook is het ‘normaal’ dat je wilt bijpraten met bekenden of dat je, als je weet dat iemand het moeilijk heeft, vraagt hoe het gaat.

2- Moderne wijze van vieren 
– maaltijd en gesprek erna
– andere muziek. Pop?
– liturgie anders. Teksten/liturgie op beamer
– ook andere momenten dan de zondagochtend
– minder plechtig. Vrolijkere toon
– een laag-drempelige vriendendienst
– niet al te modern
– probleem is de ‘vaste’ bezoekers niet te veel van je te vervreemden
– graag wel met doopsgezinde grondslag
– b.v. DG thema teksten, zangdienst of zoiets
Uit het nagesprek: 
Wel of geen beamer: daar verschilden de meningen nogal over. Geen papieren liturgie is wel beter voor het milieu. 
We zouden God meer moeten prijzen: andere liederen zingen.
Waarom gaan mensen naar de kerk? Dat is heel verschillend: voor de preek, voor de koffie erna. Om even boven jezelf uitgetild te worden.
De vraag werd gesteld: wat is laagdrempelig?
Een positief voorbeeld dat werd genoemd: de dienst over Leonard Cohen.
Een overvolle kerk!
Ook de Preek van de Leek in Amsterdam is een daverend succes met o.a. Femke Halsema (meer dan 500 mensen) en Duncan Stutterheim.
Natuurlijk: prachtig om de kerk/vermaning vol te zien stromen en het past ook bij ons doopsgezinden: iedereen mag bij ons voorgaan.
Er is echter wel een kritische kanttekening te plaatsen want bij de preek van de leek komt men voor de burgemeester of de ondernemer of de minister en niet in de eerste plaats voor God. Terwijl het toch ook typisch doopsgezind is om de gemeente te zien als een oefenplaats: een plek waar we elkaar bij de les (Tora) houden en proberen daarnaar te leven. 


3- Eigentijds verstaan van de Bijbel 
– Bijbel in gewone taal
– en oefenen
– hier en nu zoveel als mogelijk steeds koppelen
– oude gebruiken vertalen naar onze tijd
– preken a la ‘hour of power’ (Bobby Schuller)
– meer aandacht in woord en daad, in taal, viering, liederen enz. voor feministische theologie
In het nagesprek werd het belang ervan benadrukt om de teksten te verbinden met de actualiteit, het leven van mensen. En ook werden de leerhuizen genoemd.


4- Aandacht voor spiritualiteit
– samen met andere kerken
– ook op website, Facebook!
– ik vind ‘spiritualiteit’ in zijn veelomvattendheid als begrip te vaag
– houd de Bijbel in de gaten! Bijvoorbeeld niet willen praten met overledenen zoals de spiritisten doen.
– dat hangt helemaal af van het bijbelboek/tekst voor mij
Nagesprek: Onze website gebruiken we nu vooral voor mededelingen. Daarom zou ook ruimte kunnen/moeten komen voor bezinning, verdieping.


5- Vredesgemeente
– vechten om de vrede te bewaren/bewaken is een goede zaak
– dat zijn we al lange tijd en dat bevalt prima
– een begrip dat heel vanzelfsprekend lijkt maar in de praktijk….??
– werkgroep (her)oprichten?
– mens van vrede worden is een levenslang proces
Nagesprek: Als het gaat om vrede realiseren we ons dat het heel moeilijk is om het in de eigen kring te praktiseren. Vrede gaat over verbinding, elkaar vast houden en we zijn daar niet in geslaagd. Wij moeten zelf de vrede leren!


6- Dienst in en aan de samenleving
– eerlijk bankieren
– gesprek met ‘anders denkenden’ die daarvoor openstaan (dus geen verkapte bekering o.i.d.)
– op dit moment is het thema eenzaamheid actueel. Wij bieden een netwerk (daarin zijn we overigens niet uniek). Maar de zorg voor elkaar mag juist in een kerkelijke gemeenschap aandacht hebben!
– gebeurt nu vaak individueel door leden (b.v. foto in NHD van Jan Kanis bij de voedselbank). Hoeft niet altijd in groepsverband
– als lid of vriend kunnen wij daar veel aan bijdragen
– we hebben een slag gemist: de Bullekerk organiseert zoveel! (wel nog zonder vergunningen)
– onze stem laten horen richting politiek als mensen in de knel komen
– leren ‘om-denken’: niet: de mensen moeten naar de kerk komen maar wij moeten naar de mensen gaan
– openstellen en delen van ons erfgoed
– kinderkerstdienst voor de hele samenleving toegankelijk. Kerkenpad voor schoolkinderen
Nagesprek: Kijk vooral naar wat er al gebeurt en wat je samen met anderen kunt doen!


7- Groene kerk 
– aandacht voor dierenrechten
– dat klopt: de verf is Zaans groen!
– goed rentmeesterschap
– aandacht in het kerkelijk jaar voor ‘periode van de schepping’
– in praktijk brengen en uitdragen
– houd je omgeving schoon. Kost niets
– huishoudelijk beheer van onze gebouwen kan groener
Nagesprek: Over duurzaamheid met elkaar in gesprek gaan: elkaar tips geven over wat je zelf kunt doen. Er ook aandacht aan besteden in vieringen.

Voorstel voor activiteiten in het voorjaar van 2020

Cluster 1 de Vieringen
Beide vrijgestelde voorgangers zullen samen 40 diensten per jaar verzorgen (17 + 23) 
Er wordt een commissie samengesteld  die zich buigt over een uniforme liturgie in onze vier gemeenten.  
Nieuwe initiatief:  viering met doopjubilarissen op 17 mei. 
Voor de Veertigdagentijd diensten rond de thematiek van Dietrich Bonhoeffer.
Onderzoeken of in de Veertigdagentijd adempauzediensten in Zaandam mogelijk zijn.
Enkele afwijkende experimentele diensten o.a. Godly Play op 2 februari en Micha oratorium op zondagmiddag1 maart.  Later nog een dienst rond ‘groene kerk zijn’. 
Preek van de Leek:  onderzoeken of we dit samen met andere kerken kunnen oppakken.

Onderlinge zorg
Alle leden en vrienden worden eenmaal per jaar benaderd of zij een huisbezoek van één van de voorgangers op prijs stellen.  Daarnaast worden, op verwijzingen door contactpersonen en anderen, ofwel naar eigen inzicht, leden en vrienden extra bezocht. 
In het najaar worden groothuisbezoeken gepland.

Cluster 2 Activiteiten naar binnen en naar buiten 
Vanuit de brede programma commissie organiseren van onder andere:
Lezing over Tolstoi op 23 januari
Inleiding Bonhoeffer door Wilken Veen op woensdagmiddag 18 maart
Gesprek in de pastorie over de politieke kant van Bonhoeffer op 12 maart  (later nog een avond over de groene kerk) 
Stilte dag in samenwerking met Noorderkerk op Stille Zaterdag
Buitendag op Dopersduin op zondag 5 juli
Maandelijkse catechese/geloofsgespreksgroep met maaltijden 
Overige lopende activiteiten zo mogelijk voortzetten
Meer activiteiten uitwisselen met/van omliggende kerken en daar ook meer samen naartoe gaan. 


Cluster 3 Onze bijdrage aan de Zaanse Gemeenschap: dienst in en aan de samenleving

Nader invullen van ons vredesgemeente zijn (CPT en Kerk en Vrede) Aandacht voor verbindend communiceren.  Proberen om hier een werkgroepje voor op te richten. 

Aandacht voor het Groene Kerk zijn.   Onderzoeken of een groene werkgroep haalbaar is, zo mogelijk samen met andere kerken. 
Aanhaken bij tentoonstelling over dit thema in het Mennistenerf.   

Eerste halfjaar 2020: kennismaking met sleutelpersonen in kerk en samenleving, 
Onder andere: 

Pioniersplek Zinnig Noord  (Amsterdam / Tafels van hoop)
Inloophuis de Bron (dagje meelopen)
Samenbindende projecten in de Zaanstreek
Wijkmanagers en sociale wijkteams plaatselijk ontmoeten zo mogelijk samen met andere kerken
Wijkmanagers Zaanstad breed  
Mennistenerf  
De Sluis (vluchtelingen) 
Vluchtelingenwerk
Collega’s van de PKN e.a. 
RK Caritas PCI  algemeen en ook voor Wormer
Schuldhulpmaatje  (Piet van Tellingen) 
Voedselbank   en Prakkie075 
Contact zoeken met scholen (met het doel of wij iets kunnen betekenen voor de nood van jongeren)

Met tot doel om inzicht te krijgen in de noden van de Zaanstreek en partners die al actief zijn. Om in de zomer van 2020 enkele prioriteiten te stellen voor de dienst in en aan de samenleving. 

Jeugd/kinderen 
Jannie zal zich speciaal hiervoor inzetten.  We denken aan een lijst samenstellen van kinderen/kleinkinderen die we kunnen uitnodigen bij de speciale diensten en andere activiteiten die we willen proberen (kinderkerk).  Plus een kaart bij de verjaardag. Oriënteren op de methode Godly play  (kennismakingsdienst 2 februari)
Kinderkerkenpad zoals in Krommenie onderzoeken in de andere locaties. (Contact met basisscholen) 
Daarnaast de jonge ouders met kinderen erbij betrekken door andersoortige bijeenkomsten en op onze buitendag. 

Publiciteit
Hiervoor blijft Kok zich inzetten.  

Krommenie: 
– samenwerking in de Raad van Kerken Krommenie-Assendelft
– inloopochtend in de vermaning, eens per maand
– thema avond over eenzaamheid in de Pelikaan
– brainstorm over toekomst van de vermaning
– nieuw initiatief: ontmoetingsavond eens per maand (EGG: een goed gesprek)

Wormerveer:
– samenwerking in de Raad van Kerken 
– viering eind januari: het einde van de doopsgezinde gemeente Wormerveer
– overleg met de “Stichting Wormerveerse vermaning” over doperse activiteiten in Wormerveer.
-in september een open monumentendag rond de Mei van Gorter

Wormer/Jisp:
– oecumenische samenwerking
– overleg over nieuwe activiteiten in de vermaning van Wormer

Zaandam:
– overleg over nieuwe activiteiten in de vertoeving  
-contacten met andere voorgangers/kerken opnemen
-vesperdiensten in de veertigdagentijd
-geloofsgespreksgroep met maaltijd

Benodigd
Budget voorjaar: circa 1000 euro buitendag Schoorl 
450 euro  voor opleiding godly play vrijwilliger  (Jannie studiegeld) 
plus circa 300 euro voor het Micha oratorium en enkele honderden euro’s voor overige activiteiten. 
Een folder/visite kaartje  om algemeen te gebruiken  wie wij als doopsgezinden zijn.  
Diverse abonnementen : Eerste dag,  Kerklied.. 
Investering in uniforme ledenadminstratie   (ook ivm AVG) 

 

 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Zaanstreek
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl